Versie 1 juli 2020

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de verkoop van producten (“Producten”) aan Klanten (“Overeenkomst(en)”) door Arseus Medical NV (K.B.O. 0435.200.792), Arseus Hospital NV (K.B.O. 0440.200.450), Arseus Banda NV (K.B.O. 0707.608.763), Exmedical BV (K.B.O. 0471.466.025), DMB Medical NV (K.B.O. 0822.887.226), Van Hopplynus Ophtalm NV (K.B.O. 0447.467.334), allen gevestigd te Rijksweg 10, 2880 Bornem, België en/of Arseus Medical BV (NL 854141194B01), gevestigd te Cartografenweg 18, 5141 MT Waalwijk, Nederland, samen verder omschreven als “ARSEUS MEDICAL”.

Klanten van ARSEUS MEDICAL die een bestelling plaatsen in professionele hoedanigheid worden verder omschreven als “Professione(e)l(en)”. Klanten die een bestelling plaatsen in de hoedanigheid van consument, worden verder omschreven als “Consument(en)”. Tezamen worden zij als “Klant(en)” aangeduid.

Van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan enkel worden afgeweken bij schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van beide partijen. Door een Overeenkomst aan te gaan, aanvaardt de Klant ook dat zijn eventuele eigen algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op zijn aankoop van Producten bij ARSEUS MEDICAL en niet kunnen worden ingeroepen tegen ARSEUS MEDICAL.

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen ARSEUS MEDICAL en de Klant, die tot stand komt wanneer (i) de Consument of Professioneel een bestelbon ondertekent, (ii) een Professioneel na mondelinge bestelling Producten ontvangt zonder tijdig protest van de factuur, of (iii) wanneer de Professioneel of Consument een bestelling plaatst via de webwinkel van ARSEUS MEDICAL (terug te vinden op www.arseus-medical.be, de “Website”) of (iv) wanneer de Professioneel of Consument een bestelling plaatst via e-mail en een bestelbevestiging van ARSEUS MEDICAL ontvangt.

1.2. Bij het plaatsen van een bestelling via de ARSEUS MEDICAL webwinkel, moet de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid hiervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden schriftelijk overeengekomen. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.

1.4. De Klant (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die de bestelling voor Producten plaatst, wordt beschouwd als opdrachtgever en/of koper en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.

2. Prijs en betaling

2.1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, en vermelden zowel de prijs exclusief BTW, het (eventuele) BTW bedrag, en de prijs inclusief BTW. Hetzelfde geldt voor alle andere verplicht door de Klant te dragen bijdragen, taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

2.2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Producten vermeld in de omschrijving. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

2.3. Alle facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij bestellingen via de webwinkel op de Website kan ARSEUS MEDICAL betaling eisen vooraleer de bestelling bevestigd wordt en de Producten verzonden worden. De Klant kan geen schuldvergelijking inroepen met betrekking tot deze facturen.

2.4. In geval van laattijdige betaling heeft ARSEUS MEDICAL het recht om alle openstaande leveringen van Producten met onmiddellijke ingang op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij elke gedeeltelijke of niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal er op het onbetaalde bedrag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet (voor Professionelen: de interestvoet voor betalingsachterstand in handelstransacties). Daarnaast, zal ook een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van EUR 50,00, ter vergoeding van de kosten die ARSEUS MEDICAL moet maken ten gevolge van de niet-betaling, onverminderd het recht van ARSEUS MEDICAL om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de werkelijk geleden schade en om de niet (volledig) betaalde Producten terug te nemen in uitvoering van haar eigendomsvoorbehoud.

2.5. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, om welke reden dan ook, worden alle openstaande betalingen en niet-vervallen facturen van de Klant bij ARSEUS MEDICAL van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

3. Aanbod

3.1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven opgenomen in catalogi, circulaires, of op de Website, zijn voor ARSEUS MEDICAL niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de aangeboden Producten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van ARSEUS MEDICAL via de contactopties op de Website.

3.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ARSEUS MEDICAL, die niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product. De Klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en desgevallend wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald. 

4. Online aankopen

4.1. De Klant kan online aankopen doen via de Website. Via de knop “aanmelden” kan ingelogd worden en heeft de Klant toegang tot het beveiligde, gepersonaliseerde deel van de Website. Gewenste Producten worden door de Klant toegevoegd aan het winkelmandje. De knop “Mijn Winkelwagen” geeft een overzicht van de totale bestelling. Via dit scherm kan ook de bestelling geplaatst worden. 

4.2. Bij een eerste bestelling door een Professioneel en bij alle bestellingen geplaatst door een Consument, dient de betaling onmiddellijk, online te gebeuren (in een beveiligde omgeving). In andere gevallen ontvangt de Professioneel een factuur die hij achteraf betaalt.

4.3. Vooraleer de bestelling geplaatst kan worden, moet de Klant verklaren de Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. De Klant kan de Algemene Verkoopsvoorwaarden nalezen door op de link te klikken en kan deze ook downloaden. Via de knop ‘bestellen’ wordt de bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand. ARSEUS MEDICAL zal de Klant een bevestiging van de gesloten overeenkomst per e-mail bezorgen. ARSEUS MEDICAL is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot andere bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

5. Levering en uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de offertes en aanbiedingen van ARSEUS MEDICAL vrijblijvend en gelden de offertes van ARSEUS MEDICAL gedurende dertig (30) kalenderdagen. Alle inlichtingen vermeld in catalogi, advertenties of welke informatie dan ook uitgaande van ARSEUS MEDICAL, kunnen geenszins als een bindend aanbod worden beschouwd, doch slechts als een uitnodiging tot contracteren.

5.2. De opgegeven leveringstermijn is indicatief en zal naar mogelijkheid in acht genomen worden. De Klant erkent en aanvaardt dat de leveringstermijn voor hem geen essentiële voorwaarde is, zodat het overschrijden ervan geen aanleiding geeft tot beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding.

5.3. De kosten van de levering en afhaling of van plaatsing van Producten komen volledig ten laste van de Klant en worden afzonderlijk aangerekend. Voor Professionelen geldt dat de door ARSEUS MEDICAL verstrekte inlichtingen, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot de verzendingskosten, tolrechten en eventuele andere kosten uitsluitend als inlichting gelden en niet bindend zijn. Bestellingen vanaf EUR 200, exclusief B.T.W., worden in beginsel kosteloos aan huis geleverd, bij bestellingen lager dan EUR 200, exclusief B.T.W., wordt een verzendingskost aangerekend. Het bedrag van de verzendingskost wordt duidelijk bij bestelling aangegeven (vooraleer de bestelling definitief geplaatst wordt).

5.4. Het risico wegens verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant vanaf het moment dat deze (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij afgifte aan de vervoerder, indien de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de Producten te vervoeren en deze keuze niet door ARSEUS MEDICAL was geboden.

5.5 In geval de Professioneel een bestelling van een op maat gemaakt Product annuleert, heeft ARSEUS MEDICAL recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de prijs van het geannuleerde Product.

6. Eigendomsvoorbehoud

De Producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ARSEUS MEDICAL. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen. Deze voorbehoudsclausule is ook van toepassing in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere vorm van insolventie. 

7. Herroepingsrecht voor Consumenten

7.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Consumenten die Producten online (bijv. via de Website of per e-mail) aankopen bij ARSEUS MEDICAL.

7.2. De Consument heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in bezit krijgt, zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. Als Producten uit hun verpakking zijn gehaald en/of gebruikt zijn, of wanneer de aangebrachte verzegeling verbroken werd, is herroeping echter niet meer mogelijk.

7.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument ARSEUS MEDICAL via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per aangetekende post of per e-mail met leesbevestiging op het adres info@arseus-medical.be) op de hoogte stellen van zijn of haar beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Consument zijn of haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden vooraleer de herroepingstermijn is verstreken. De mededeling moet de volgende informatie bevatten opdat ARSEUS MEDICAL de herroeping correct kan verwerken: bestelnummer, besteldatum, naam en adres van de Klant, en een duidelijke aanduiding van de Producten die teruggestuurd worden.

7.4. Bij herroeping moet de Consument de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij of zij de beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan ARSEUS MEDICAL heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ARSEUS MEDICAL op het volgende adres: Rijksweg 10, 2880 Bornem. De kosten van het terugzenden van de Producten komen volledig voor rekening van de Consument. Bij terugzending of overhandiging zal de Consument een kopie van zijn mededeling tot herroeping voegen.

7.5. Enkel Producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien het teruggestuurde Product in waarde verminderd is, behoudt ARSEUS MEDICAL zich het recht voor om de Consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de Producten door de Consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

7.6. Indien de Consument de Overeenkomst herroept, zal ARSEUS MEDICAL alle tot op dat moment ontvangen betalingen betreffende de Overeenkomst, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Consument terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen nadat ARSEUS MEDICAL op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst te herroepen.

7.7. ARSEUS MEDICAL betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere leveringswijze dan de door ARSEUS MEDICAL aangeboden goedkoopste standaard levering, worden niet terugbetaald.

8. Garantie

8.1. Wettelijke garantie voor Consumenten: Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten, heeft de Consument recht op een wettelijke garantie overeenkomstig de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garantie voor conformiteitsgebreken geldt voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van levering aan de Consument. De Consument verbindt zich ertoe om de Producten bij levering onmiddellijk te onderzoeken en te controleren of de kwaliteit en de kwantiteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Bij vaststelling van een gebrek zal de Consument ARSEUS MEDICAL zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na vaststelling ervan schriftelijk te worden gemeld aan de klantendienst van ARSEUS MEDICAL (via info@arseus-medical.be of per post op het volgende adres Rijksweg 10, 2880 Bornem). Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

8.2. Garantie voor Professionelen: Elke niet-conformiteit en alle zichtbare gebreken zullen onmiddellijk (en in ieder geval binnen acht (8) kalenderdagen na levering) schriftelijk gemeld worden aan ARSEUS MEDICAL. Voor niet-zichtbare gebreken geldt een garantietermijn van 1 jaar, op voorwaarde dat de gebreken onmiddellijk (en in ieder geval binnen acht (8) kalenderdagen) na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan ARSEUS MEDICAL. Hierbij moet een duidelijke beschrijving van het gebrek worden gevoegd. Voor niet tijdig gemelde gebreken vervalt de garantie.

8.3. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen alsook de oorspronkelijke verpakking van het betreffende Product.

8.4. Het gebruik, verbruik of de conversie van de Producten door de Klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding door de Klant van deze Producten. De garantie geldt evenmin voor een gebrek of schade ten gevolge van een ongeluk, verkeerd gebruik, foute behandeling van een Product door de Klant en algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van het toedoen van ARSEUS MEDICAL.

8.5. De Klant dient het gebrekkige Product op zijn kosten terug te bezorgen aan ARSEUS MEDICAL. Deze retourkosten zullen terugbetaald worden indien blijkt dat het Product inderdaad gebrekkig is. ARSEUS MEDICAL heeft naar eigen keuze het recht om gebreken te verhelpen door een herstelling of door de levering van producten die vrij zijn van gebreken, of nog door zonder extra kosten voor de Klant wijzigingen uit te voeren aan het Product. De Klant ondersteunt ARSEUS MEDICAL bij het verhelpen van elk gebrek en stelt in het bijzonder alle informatie en documenten ter beschikking die hiervoor noodzakelijk zijn. Consumenten hebben ook de optie om ARSEUS MEDICAL te verzoeken de aankoopprijs van het Product terug te betalen. Er zal echter geen bijkomende schadevergoeding worden betaald (tenzij dit wettelijk verplicht is).

8.6. ARSEUS MEDICAL waarborgt de leveringen slechts in de mate waarin deze waarborg door de betrokken producenten aan ARSEUS MEDICAL wordt verleend.

9. Aansprakelijkheid

9.1. ARSEUS MEDICAL zal geen aansprakelijkheid dragen voor gevallen van overmacht (oftewel situaties buiten haar redelijke wil). Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, pandemieën of andere gezondheidscrisissen oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, bugs in software van derden, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van ARSEUS MEDICAL valt (zoals haar eigen leveranciers). De verplichtingen van ARSEUS MEDICAL worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Indien de overmacht van blijvende aard is, wordt de Overeenkomst automatisch met onmiddellijke ingang beëindigd.

9.2. ARSEUS MEDICAL is aansprakelijk voor eigen opzet, fraude en grove nalatigheid, en voor die van haar wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen, alsook voor schade als gevolg van de dood of een lichamelijk letsel omwille van een nalatigheid of fout toerekenbaar aan ARSEUS MEDICAL. Alle overige aansprakelijkheid is uitgesloten, dan wel beperkt tot wat wettelijk is toegestaan.

9.3. ARSEUS MEDICAL is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of zaken te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde Producten of andere tekortkomingen, indien de Producten door de Klant werden geladen, gestockeerd of gebruikt, of verwerkt zonder inachtneming van de normale en/of specifieke gebruiks- en bewaringsvoorwaarden.

9.4. Voor zover wettelijk toegestaan, kan ARSEUS MEDICAL niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals gevolgschade van gebreken, financiële schade of derving van gebruik. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade, indien de Klant de schade had kunnen voorkomen of beperken door maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem hadden kunnen worden verwacht.

9.5. In ieder geval, binnen de perken van wat wettelijk is toegestaan, zal de aansprakelijkheid van ARSEUS MEDICAL beperkt zijn tot het bedrag vermeld op de factuur voor de betreffende Producten.

10. Klachten – Klantendienst

10.1. De Klant verbindt zich ertoe om de Producten bij levering onmiddellijk te onderzoeken en te controleren of de kwaliteit en de kwantiteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Klachten betreffende de geleverde Producten of de facturen moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen (voor Consumenten) of acht (8) kalenderdagen (voor Professionelen) na levering, uitvoering of ontvangst, per aangetekend schrijven of per e-mail op een omstandige wijze kenbaar worden gemaakt aan ARSEUS MEDICAL. Nadien worden zij geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard. Ook het gebruik van de Producten door de Klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

10.2. De klantendienst van ARSEUS MEDICAL is bereikbaar tijdens de kantooruren op het telefoonnummer 03 830 73 00 of via e-mail op info@arseus-medical.be of per post op het volgende adres: Rijksweg 10, 2880 Bornem.

11. Privacy en de verwerking van persoonsgegevens

ARSEUS MEDICAL beschermt de persoonsgegevens van Klanten en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of GDPR). De door Klanten meegedeelde persoonsgegevens (met name naam, adres en contactgegevens) zullen verwerkt worden in overeenstemming met het Privacy Beleid van ARSEUS MEDICAL, dat via de volgende link terug te vinden is: [https://www.arseus-medical.be/nl/privacy].

12. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

12.1. Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen (of het resterende deel van de bepaling) hiervan aantasten. In een dergelijk geval zal de onafdwingbare of ongeldige bepaling vervangen worden door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

12.2. Het nalaten op gelijk welk moment door ARSEUS MEDICAL om één van de in de Algemene Verkoopsvoorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van hiervan aantasten.

13. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

13.1. De Overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht, met uitzondering van de Belgische bepalingen inzake internationaal privaatrecht en met uitzondering van het VN-verdrag van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (het “Weens Koopverdrag”).

13.2. Alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de Klant en ARSEUS MEDICAL uit hoofde van de Overeenkomst, zullen uitsluitend door de Antwerpse rechtbanken worden beslecht. Consumenten kunnen echter steeds voor de rechtbanken van hun eigen woonplaats dagvaarden en zullen daar gedagvaard worden.

***