Arseus Medical Group vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er naar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Arseus Medical Group, met hoofdzetel te Rijksweg 10, 2880 Bornem, België, alsook iedere met Arseus Medical Group verbonden vennootschap conform artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen: Arseus Medical nv, Arseus Hospital nv, Arseus Banda nv,
Van Hopplynus Ophtalm nv, Exmedical bv, DMB Medical nv, Arseus Medical bv,
Bloomedical Benelux bv.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.


1 - Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Arseus Medical Group verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.
Het gaat om gegevens van huidige klanten-opdrachtgevers, leveranciers en werknemers. maar ook van potentiële klanten-opdrachtgevers, leveranciers en werknemers.
Arseus Medical Group verwerkt, uitsluitend en strikt in opdracht van klanten-opdrachtgevers, ook medische en persoonlijke patiëntengegevens.


2 - Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens?

Arseus Medical Group verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Voor prospectie en commerciële doeleinden: naam, contactgegevens, beroep
 • Voor verkoopdoeleinden: naam, contactgegevens, beroep
 • Voor administratie en boekhouding: naam, contactgegevens, beroep, financiële gegevens.
  Rechtsgrond: De overheid legt verplichtingen op om gegevens bij te houden voor wettelijk geregelde termijnen.
 • Voor maatwerkoplossingen voor particuliere klanten: naam, contactgegevens, medische gegevens, Rijksregisternummer, …
  Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst met een particuliere opdrachtgever.
 • Voor demonstratie en testen van apparatuur, programmatuur en netwerksystemen die toegang verlenen tot medische - en persoonsgegevens van patiënten en tot persoonsgegevens van medische staf.
  Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever.
 • Voor technische ondersteuning van apparatuur, programmatuur en netwerksystemen die toegang verlenen tot medische - en persoonsgegevens van patiënten en tot persoonsgegevens van medische staf.
  Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever.
 • Voor dataherstel van apparatuur die toegang verlenen tot medische en persoonlijke patiëntengegevens en tot persoonsgegevens van medische staf.
  Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever.
 • Voor technische ondersteuning en herstellingen waarbij registratie van persoonsgegevens onontbeerlijk is.
  Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever.
   


3 - Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met of verkocht aan derden.


Uw persoonsgegevens binnen Arseus Medical Group:

 • Binnen Arseus Medical Group springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen of gebruiken wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.
 • Arseus Medical Group heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen Arseus Medical Group worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.


Uw persoonsgegevens buiten Arseus Medical Group:

 • Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:
 • Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie
 • Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie … 
 • Daarnaast zijn er ook derden (onderaannemers, leveranciers) aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen. Dienstverleners die ons helpen bij:
 • Het ontwerp en onderhoud van onze computerprogramma’s, internettools, telecomtoepassingen en andere applicaties
 • Het beheer van onze servers, telecom en andere hardware.


Sociale media en andere achtergrondtoepassingen binnen de websites van Arseus Medical Group:

 • Wij willen er op wijzen dat alle persoonsgegevens, die uzelf vrijwillig meedeelt aan sociale mediatoepassingen, kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt worden door de organisaties die deze media beheren. Arseus Medical Group heeft weinig of geen controle hierover en kan daarom niet garanderen dat alle sociale mediatoepassingen deze privacyverklaring naleven.
 • Om uw internetcomfort te verhogen zijn soms internettoepassingen actief die bepaalde gegevens registreren: bijvoorbeeld uw locatie,  ip-adres,  ...
   


4 - Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Arseus Medical Group heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

Zo heeft Arseus Medical Group de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Arseus Medical Group van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn contractueel gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen; 
 • Verplichte periodieke reset van wachtwoorden op interne Officesystemen;
 • Het pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Het maken van back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Het testen en regelmatig evalueren van de maatregelen; 
 • Het informeren van de medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 


5 - Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt. Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 15 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

Indien wij persoonsgegevens tijdelijk dienen bij te houden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst dan worden deze gegevens onherroepelijk gewist uiterlijk 30 dagen na beëindiging van deze overeenkomst.


6 - Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang:
U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering:
U heeft het recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Het recht op verwijdering en beperking:
U heeft het recht om ons te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.  

U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.  

Het recht van bezwaar:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren. U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken:
U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van privacybescherming.

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL – Tel. 02/274.48.00 – contact@apd-gba.be
Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot gdpr@arseus-medical.be of pascale.postula@arseusmedical.be.
U kan een brief sturen naar Arseus Medical Group
ter attentie van Pascale Postula – Rijksweg 10 – 2880 Bornem

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.


7 - Over deze privacyverklaring

De privacyverklaring van Arseus medical Group kan op ieder ogenblik wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina gepubliceerd worden: https://www.arseus-medical.be/nl/privacy

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Arseus Medical Group, kan u hiervoor een e-mail sturen naar pascale.postula@arseus-medical.be of een brief aan Arseus Medical Group, ter attentie van de gdpr-verantwoordelijke – Rijksweg 10 – 2880 Bornem – België.


Datum: 09/03/2021